- ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัยการอาชีพลอง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ 94 หมู่ 10 ถนน รพช.แม่ปาน - ดอนมูล ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 92 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-5458-3117 เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพลอง http://www.lic.ac.th E-mail : [email protected].com (งานสารบรรณ)

สภาพทั่วไป

อำเภอลอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดแพร่ ห่างจากจังหวัดแพร่ประมาณ 42 กิโลเมตรและห่างจากรุงเทพมหานครประมาณ 620 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสอง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่นและอำเภอเมืองจังหวัดแพร่

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแม่ทะและอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อำเภอลองมีเนื้อที่ประมาณ 885,340.62 ไร่ หรือประมาณ 1,416 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ เป็นป่าไม้และภูเขา 80% ที่ราบระหว่างหุบเขาประมาณ 20% มีลำน้ำสำคัญไหล่ผ่าน คือ แม่น้ำยม โดยรับน้ำในลำน้ำห้วยต่าง ๆ ของอำเภอไหลผ่าน 5 ตำบล คือ ตำบลบ้านปิน ตำบลห้วยอ้อ ตำบลปากกาง ตำบลทุ่งแล้งและตำบลแม่ปาน

แผนผังวิทยาลัยการอาชีพลอง