- วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“วิสัยทัศน์กว้างไกล ใฝ่ใจคุณธรรม ส่งเสริมทักษะ เสียสละเพื่อสังคม”

วิสัยทัศน์วิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพลอง เป็นสถานศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของชุมชน ตลอดจนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

พันธกิจวิทยาลัย

พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ชั้นปี

2. ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจที่ 2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาชีพ

1. สถานศึกษาส่งนักศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

2. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษาได้จัดทำหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถผลิตผู้เรียนที่มีทักษะออกสู่ตลาดแรงงาน

3. สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของ สอศ. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561-2574 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

4. สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของ สอศ. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561-2574 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

พันธกิจที่ 3 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวทันเทคโนโลยี

1. สถานศึกษามีระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

2. งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและชุมชน สถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ร้านค้า โดยการนำเอาสิ่งประดิษฐ์ไปเผยแพร่กับชุมชนและได้รับการจดทะเบียน อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ จากกองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา

อัตลักษณ์ของวิทยาลัย

“บริการวิชาชีพสู่ชุมชน”

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย

“บริการ”