รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพลอง จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน อัตราเงินเดือน 8,900 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,600 บาท  ดังนี้ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  2 อัตรา จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1028/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยและผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้

1. วันที่รับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 20 – 26  ตุลาคม  2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ  อาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง เลขที่ 94 หมู่ 10 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0-5458-3117

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

     2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ อิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

     2.2  เป็นบุคคลชายหรือหญิง  อายุ 24 – 35 ปี

     2.3  มีความประพฤติเรียบร้อย

     2.4  มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

     2.5  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

3. เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร

     3.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด  1  นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน  1  ใบ

     3.2   สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

     3.3   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

     3.4   สำเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือแสดงว่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากผู้มีอำนาจอนุมัติ และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัครโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร

     3.5  ใบรับรองแพทย์  จำนวน  1  ฉบับ

     3.6  หนังสือรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)

     3.7  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ในกรณีที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู เมื่อได้รับการพิจารณาจ้างแล้วต้องพัฒนาตนเองเพื่อการมีใบประกอบวิชาชีพครูภายใน 2 ปี)

     3.8  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุลใบรับรองการผ่านงาน   หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้อง

4. หลักเกณฑ์การคัดเลือก

     4.1 ภาค ก. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย เฉพาะสาขาวิชา (40 คะแนน)

     4.2 ภาค ข. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยวิธีการสอบปฏิบัติงาน เฉพาะสาขาวิชา (50 คะแนน)

     4.3 ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งความเป็นครู โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาวิชา (10 คะแนน)

5. วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก         

วันสอบ

วิชาที่สอบ

สถานที่สอบ

วันที่ 28  ตุลาคม  2565

เวลา 09.00 - 12.00 น.

- ภาค ก. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

- ภาค ข. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชา)

แผนกวิชา

แผนกวิชา

วันที่ 28  ตุลาคม  2565

เวลา 13.00 - 16.30 น.

- ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งความเป็นครู (สอบสัมภาษณ์เฉพาะสาขาวิชา)

ห้องประชุม กาสะลอง

 

6. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่  27  ตุลาคม  2565  ณ ป้ายประกาศหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพลอง

7. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

         ประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในวันที่ 28 ตุลาคม  2565  ณ ป้ายประกาศหน้าอาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง หรือ ทาง www.lic.ac.th

ประกาศ  ณ  วันที่  20  ตุลาคม   2565

ติดต่อสอบถามหัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โทร 0895605044

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


LIC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ